Pálení plechů laserem
kalení a sváření laserem, ohraňování plechů

 +466 766 247  laser@dkstyl.com

Zásady zpracování osobních údajůU podníkající fyzické osobě ing. vladimír kruliš užívající dovětek dk styl


Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o tom, jak DK STYL, s.r.o. získává a zpracovává vaše osobní údaje, a to v souvislosti s objednávkami a dodávkami nabízeného zboží, při reklamacích, při provozu internetových stránek. Zároveň vás informujeme o vašich právech v souvislosti se zpracovávanými osobními údaji.


Při zpracování osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení EU“), které nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018.


Zpracování osobních údajů probíhá vždy v souvislosti s poptávkami, objednávkami a dodávkami našeho zboží a stanoveným účelem zpracování. Naše produkty nabízíme na internetové stránce jíž jsme i  provozovatelem: www.dkstyl.com. Na internetové stránce jsou obsaženy kompletní informace o daném produktu, stejně tak jako jsou na ní dostupné kompletní informace o ochraně osobních údajů.


Tento dokument bude pravidelně aktualizován, vznikne-li potřeba jeho aktualizace. Aktualizované znění Zásad je účinné zveřejněním na internetové stránce.


Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. U DK STYL, s.r.o. platí interní pravidla určující, kteří zaměstnanci mohou mít přístup k vašim osobním údajům a v jakém rozsahu je mohou zpracovávat.


Doporučujeme vám, abyste si tyto informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme. Případné dotazy prosím směřujte na kontaktní osobu uvedenou v bodu 1. níže.

DK STYL, s.r.o., se sídlem Lanškrounská 473, Hylváty, 562 03, Ústí nad Orlicí, IČO 05479291 (dále jen „DK STYL“).


Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Kruliš, tel. 602 647 930, email: gdpr@dkstyl.com


DK STYL nemá povinnost jmenovat Pověřence pro ochranu osobních údajů ani tuto funkci nejmenovala dobrovolně.  Správce vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále.

Zpracováváme pouze takové údaje, abychom vám mohli poskytovat kvalitní služby a řádně vám doručit objednané zboží. Vaše osobní údaje zpracováváme následujícími způsoby zpracování a pro níže uvedené účely:


3.1.      Realizace nabízených služeb

Identifikační a kontaktní údaje

 

Mezi základní identifikační údaje, které o vás zpracováváme, patří ty, které nám sami poskytnete některým z těchto způsobů:

 

Konkrétně zpracováváme tyto typy osobních údajů:

  • jméno a příjmení, adresa
  • telefon a email
  • IČO v případě podnikající fyzické osoby
  • údaje o obsahu nákupu a provedených platbách.

 

Tyto údaje jsou součástí každé objednávky (tedy uzavřené kupní smlouvy) a potřebujeme je pro možnost zpracování vaší objednávky, zaslání potvrzení o učiněné objednávce, zaslání informace o plánované době doručení zboží a provedení služeb a komunikaci s vámi v průběhu vlastního procesu doručování objednaného zboží a realizace služeb. Bez jejich poskytnutí bychom vám nemohli zboží dodat a poskytnou služby.

 

Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:

-          plnění uzavřené kupní smlouvy (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU).

 

 

Údaje ze vzájemné komunikace

 

Zpracováváme údaje o naší vzájemné komunikaci související s nákupem zboží či připomínky k poskytovaným službám, komunikace o doručení objednaného zboží, vyřizování reklamačních nároků apod. Při této komunikaci zpracováváme tyto osobní údaje, které nám sami sdělíte:

 

  • jméno a příjmení, adresa
  • e-mail a telefon
  • IČO a DIČ v případě podnikající fyzické osoby
  • číslo vašeho bankovního účtu (při reklamaci, pokud nárokujete vrácení peněz či při odstoupení od smlouvy).

 

Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:

-          vyřizování vašich požadavků při nákupu zboží, vyřizování reklamací, odstoupení od smlouvy - tedy úkony související s plněním uzavřené smlouvy (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU);

 

 

Účetnictví a daně

 

Shromažďujeme vaše identifikační a transakční údaje (zejm. o provedených peněžitých úhradách kupních cen za nakoupené zboží, o případných vrácených kupních cenách při oprávněných reklamacích či odstoupení od smlouvy), a to za účelem plnění svých účetních a daňových povinností, které nám ukládá platná legislativa (zejména zákon o účetnictví a zákon o dani z přidané hodnoty). Jedná se o údaje, které jsou uvedené na fakturách, dodacích listech, příjmových platebních dokladech. Pokud nám tedy právní předpis ukládá povinnost archivovat tyto doklady, uchováváme spolu s nimi i vaše osobní údaje, které musí být na dokladech uvedeny.

 

Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:

-          plnění povinností z právních předpisů (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení EU).

 

       

Výkon (resp. obhajoba) práv

 

Pokud by vznikl mezi DK STYL a vámi spor, budeme vaše osobní údaje potřebné pro obhájení našich právních nároků v souvislosti se vzniklým sporem zpracovávat do ukončení sporu. Zpravidla v této souvislosti zpracováváme základní údaje zákazníka, údaje o dodaném zboží, o provedených platbách, údaje z reklamačního řízení, údaje ze vzájemné komunikace, údaje o učiněných právních krocích a jejích výsledcích.


Dále vás výslovně upozorňujeme na vaše právo vznést tzv. NÁMITKU proti zpracování vašich osobních údajů z důvodu tzv. oprávněného zájmu DK STYL v souladu s čl. 21 Nařízení EU. Pokud tuto námitku proti zpracování vašich osobních údajů vznesete, budeme se jejím vyřízením zabývat v souladu Nařízením EU.

               

Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:

-          zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy DK STYL při obhajobě našich nároků (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení EU).

 

               

3.2.      Uzavírání a plnění odběratelsko-dodavatelských vztahů

Pro řádné fungování našeho podnikání potřebujeme uzavírat takové odběratelsko-dodavatelské vztahy, které souvisí s naší podnikatelskou činností (např. smlouvy s externími poskytovateli IT služeb, daňovým poradcem, právními poradci apod.). Pro tyto účely zpracováváme jen minimální rozsah osobních údajů (pokud jsou nám poskytnuty pak identifikační a kontaktní údaje např. jako jméno a příjmení, bydliště, e-mail či telefon), které bezprostředně souvisí s uzavřeným smluvním vztahem a jeho plněním. V této souvislosti uchováváme osobní údaje jen po dobu trvání smluvního vztahu (příp. pro plnění zákonných povinností vyplývajících zejména z právních předpisů daňové či účetní povahy).

 

Důvodem (právním základem) tohoto zpracování je:

-          plnění uzavřené smlouvy (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU).


3.3.      Poptávkový formulář na webových stránkách

Pokud využijete možnosti kontaktovat nás prostřednictvím webového formuláře „Napište nám“, získáme údaje o vašem jménu a příjmení a e-mailu. Tyto osobní údaje využijeme jen pro účel vyřízení vaší žádosti/požadavku a nejpozději do 2 měsíců poté dochází k jejich výmazu (nebudeme-li mít jiný zákonný důvod pro jejich uchování).

 

Důvodem (právním základem) tohoto zpracování je zpravidla:

-          Vyřízení vašeho požadavku jakožto komunikace související s poptávkou námi nabízených služeb (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU).


 

3.4.      Kamerové záznamy

Pokud nás navštívíte na naší provozovně v Ústí nad Orlicí, upozorňujeme, že vybrané prostory naší provozovny jsou z bezpečnostních důvodů sledovány a zaznamenávány kamerovým systémem. Tyto prostory jsou viditelně označeny piktogramem kamery a doplněny informacemi vyžadovanými Nařízením EU.

 

Přístup k těmto kamerovým záznamům je striktně interně omezen a upraven interní Směrnicí o ochraně osobních údajů v souvislosti s kamerovým systémem. Kamerové záznamy mohou být předány mimo DK STYL pouze za stanovených podmínek orgánům Policie ČR v souvislosti s prošetřováním podezření na spáchání trestného činu.

 

Záznamy z kamerového systému jsou pořizovány výlučně za účelem ochrany majetku DK STYL a zvýšení ochrany práv a svobod osob, které by mohly být dotčeny protiprávním jednáním jiných osob.

 

Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:

-          pro ochranu našich oprávněných práv a zájmů (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení EU).

 

3.5.      Soubory cookies

Při používání naší stránky www.dkstyl.com zpracováváme vaše osobní údaje prostřednictvím cookies a to výlučně za účelem fungování webové stránky. Jakmile uzavřete svůj vyhledávač a ukončíte prohlížení našich stránek, pak je soubor cookies vymazán a žádné osobní údaje, které by mohly vést k následném identifikaci návštěvníka našich webových stránek, nejsou uchovávány.  

 

DK STYL nevyužívá cookies za účelem získání informací o uživatelích

 

 

DK STYL zpracovává osobní údaje po minimální dobu, po kterou je povinna osobní údaje zpracovávat.

 

Osobní údaje zákazníků a dodavatelů


Osobní údaje našich zákazníků a dodavatelů zpracováváme po dobu trvání existence smluvního vztahu, který je důvodem pro zpracování těchto osobních údajů. Tj. v případě uzavření kupní smlouvy budeme vaše osobní údaje zpracovávat do doby, než uplyne lhůta pro uplatnění práv z vad zboží.


Po uplynutí této lhůty budou osobní údaje do 6 měsíců vymazány/anonymizovány; nikoliv však v případě, že je budeme potřebovat i po uplynutí této lhůty pro jiné účely, např. z důvodu obhajoby našich nároků (tedy pro řešení vzniklého sporu, např. z důvodů uplatněné reklamace) či jiných zákonných důvodů (např. splnění účetních a daňových povinností, získáme váš souhlas k marketingovým aktivitám apod.).


Osobní údaje ostatní


Účetní údaje DK STYL vymazává vždy k 1. 1. roku následujícího po uplynutí 5 let od provedení peněžité transakce, nebude-li v konkrétním případě legislativně vyžadována lhůta delší.


Údaje z kontaktního formuláře jsou uchovávány po dobu 1 měsíce


Kamerové záznamy jsou uchovávány po dobu 3 dnů od jejich získání.Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme od vás obdrželi nebo je získali při komunikaci s vámi při vyřizování objednávek nebo v souvislosti s vaší činností související s realizací objednávek zboží.


Nevyhledáváme a nezpracováváme o vás osobní údaje z veřejných zdrojů.


Vaše osobní údaje zásadně spravujeme uvnitř DK STYL a nepředáváme je třetím osobám, není-li to nezbytné nutné. Taková potřeba může vzniknout v případě externích dodavatelů/poskytovatelů služeb, jako např. dopravci vámi objednaného zboží, poskytovatelé IT služeb, právních služeb, webových služeb apod. V takovém případě jsou s těmito subjekty – zpracovateli osobních údajů - uzavřeny smluvní vztahy, který smluvně zajišťují zabezpečení předávaných osobních údajů v souladu s Nařízením EU. Sídlo poskytovatelů IT služeb je umístěno zásadně v rámci EU a osobní údaje nejsou předávány mimo EU.


Některé orgány státní správy jsou oprávněny pro plnění svých zákonných povinností si vyžádat informace o vás ad hoc (např. policie ČR, Česká obchodní inspekce, orgány finanční kontroly). Údaje poskytujeme jen tehdy, pokud oprávnění si tyto údaje vyžádat umožňuje zákon.Právo na přístup k osobním údajům

     Máte právo na přístup ke všem zpracovávaným osobním údajům. Na vaši žádost poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů ve strojově čitelném      formátu, případně umožníme náhled do uzavřené smlouvy a do dalších dokladů u ní uložených.


Právo na opravu osobních údajů

     Máte právo na opravu změněných osobních údajů (nebo zjištěných nesprávně uváděných údajů z jakéhokoliv jiného důvodu). Opravu provedeme poté, co      budeme moci změněné údaje ověřit (např. z nového dokladu totožnosti).


Právo na výmaz osobních údajů

     Máte právo na výmaz svých osobních údajů, které bychom zpracovávali neoprávněně.


Právo na omezení zpracování osobních údajů

     Máte právo na blokaci svých osobních údajů za podmínek uvedených v čl. 18 Nařízení EU (zejména bude-li vznesena námitka, existuje spor o oprávněnosti      zpracování údajů).


Právo na přenositelnost osobních údajů

     Máte právo na to, abychom vám poskytli automatizovaně zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně,      abychom tyto údaje předali jinému správci, je-li to technicky proveditelné.


Právo na odvolání uděleného souhlasu

     Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro vymezené účely, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.


Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

     Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které by pro vás mělo právní      účinky nebo se vás významně dotýkalo. DK STYL neprovádí žádné takovéto automatizované rozhodování ani profilování.


Právo na námitku

     Máte právo vznést námitku, pokud je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu (obhajoba právních nároků, kamerové záznamy)


Právo na podání stížnosti

     Máte právo obrátit se kdykoliv se svou stížností na DK STYL, případně podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, adresa: sídlo Pplk. Sochora 27,      170 00 Praha 7 či požádat o soudní ochranu.


Způsob uplatnění práv

     Pro uplatnění svých práv uvedených shora kontaktujte oprávněnou osobu na straně DK STYL: Ing. Vladimír Kruliš, tel. 602 647 930, email: gdpr@dkstyl.com      či tato práva můžete uplatnit osobně při návštěvě DK STYL. Pro uplatnění svých práv můžete využít námi připravených formulářů umístěných na      www.dkstyl.com v sekci Ochrana osobních údajů – zde naleznete u každého práva i bližší vysvětlení podmínek uplatnění daného práva.


Jsme povinni vás bezplatně informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud bychom nevyhověli vaší žádosti, budeme vás informovat bezodkladně (nejpozději do jednoho měsíce) o důvodech nevyhovění.  


V některých případech vymezených legislativou nejsme povinni zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme: (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.


Pokud obdržíme žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti odesílatele žádosti, můžeme vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti.
© 2024 DK Styl – Ing. Vladimír Kruliš  |   Lanškrounská 473, Hylváty, Ústí nad Orlicí  |   tel: +466 766 247  |   laser@dkstyl.com

V našem okolí jsou města: Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Zábřeh, Česká Třebová, Litomyšl, Vysoké Mýto, Choceň, Vamberk, Žamberk, Králíky, Šumperk, Mohelnice, Moravská Třebová, Svitavy.

Hrubá stavba |  Vysokozdvižné vozíky |  Nízkoenergetické domy |  pokrývačství Chrudim, Pardubice |  Hliníkové plechy, hliníkové profily